Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Інформація для біженців з України / Informationen für Schutzsuchende aus der Ukraine

30.03.2022 - Artikel

Український

Інформація для біженців з України

Через війну в Україні тимчасовий захист у Німеччині наразі на два роки можуть отримати такі категорії громадян:

 1. громадяни України, які перебували в Україні до 24.02.2022 року, а також найближчі члени їхньої родини;
 2. особи без громадянства й громадяни інших країн, які до 24.02.2022 року мали в Україні міжнародний або рівноцінний національний статус біженця та національний захист, а також найближчі члени їхніх родин;
 3. особи без громадянства й громадяни інших країн, які можуть надати документальні докази того, що до 24.02.2022 року вони легально перебували в Україні на основі виданої за українським законодавством посвідки про право на постійне проживання, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження;
 4. громадяни інших країн, якщо вони можуть довести, що станом на 24.02.2022 року вони перебували в Україні на легальних засадах і не лише з метою короткостроково перебування, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження.

Клопотання на отримання посвідки про право перебування з метою тимчасового захисту можна подати після прибуття до Німеччини до відомства у справах іноземних громадян за місцем проживання або тимчасового перебування.

Візи для в’їзду до Німеччини для біженців з України

Особи, які станом на 24.02.2022 року перебували в Україні, можуть зараз в’їжджати до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині.

Громадяни України з біометричним паспортом мають можливість безвізового в’їзду до Німеччини. Зараз право на безвізовий в’їзд до Німеччини і перебування там мають також громадяни України без біометричного паспорту. Це поширюється також на ті випадки, коли вони 24.02.2022 року тимчасово знаходилися за межами України, але станом на 24.02.2022 року мали місце постійного проживання або переважно перебували на території України. Це стосується також біженців, визнаних в Україні в рамках Женевської Конвенції про статус біженців, а також осіб, які знаходяться в Україні під міжнародним або еквівалентним національним захистом.

Громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24.02.2022 року, також мають наразі можливість в’їжджати до Німеччини і знаходитися там без візи.

Ці положення мають поки що чинність до 23.05.2022 року.

Громадянам третіх країн, які постійно проживають в Україні на основі української посвідки про право перебування, а також членам їхніх родин з громадянством України, які станом на 24.02.2022 перебували за межами України, рекомендується звертатися до візового відділу індивідуально.

Інші питання та відповіді щодо в'їзду з України Ви знайдете за цим посиланням: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html


Додаткові веб-посилання:

Портал допомоги для біженців із України у Німеччині
За допомогою центрального порталу допомоги Федеральний уряд надає біженцям із України можливість долучитися до центрального й надійного джерела інформації в цифровому форматі, аби вони могли добре розпочати своє перебування в Німеччині. За посиланням „Germany4Ukraine“ (www.germany4ukraine.de) можна отримати інформацію, допомогу й підтримку декількома мовами – українською, російською, англійською й німецькою. На порталі допомоги надається інформація щодо в’їзду, перших кроків у Німеччині, а також збираються пропозиції допомоги. Планується запровадження інших видів сервісу.Русский

Информация для людей из Украины, нуждающихся в защите

В связи с войной в Украине следующие лица могут получить временную защиту в Германии изначально на 2 года:

 1. граждане Украины, пребывавшие до 24 февраля 2022 г. в Украине, и их ближайшие члены семьи;
 2. лица без гражданства и граждане третьих государств, кроме Украины, и их ближайшие члены семьи, пользовавшиеся до 24 февраля 2022 г. международной защитой или равноценной защитой Украины;
 3. лица без гражданства и граждане третьих государств, кроме Украины, и их ближайшие члены семьи, которые могут предъявить доказательства того, что они легально находились на территории Украины до 24 февраля 2022 г. на основании предоставленного в соответствии с украинским законодательством действующего вида на постоянное место жительства и не имеющие возможности вернуться в страну или регион своего происхождения без опасности для жизни и на постоянной основе; и
 4. не граждане Украины, а граждане третьих государств, которые могут предъявить доказательства того, что легально находились на территории Украины не в ходе короткой поездки и не имеющие возможности вернуться в страну или регион своего происхождения без опасности для жизни и на постоянной основе.

По приезду в Германию следует подать заявку в ведомство по делам иностранцев по месту проживания или месту пребывания на получение временного вида на жительство в связи с временной защитой.

Виза для въезда в Германию для людей из Украины, нуждающихся в защите

Лица, находившиеся 24 февраля 2022 г. на территории Украины, в данный момент могут въезжать в Германию и находиться на ее территории без визы.

Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, могут въезжать в Германию без визы. В настоящее время граждане Украины, не имеющие биометрического паспорта, также могут въезжать в Германию и находиться на ее территории без визы. Данное правило также распространяется и на лиц, временно находившихся 24.02.2022 г. за пределами Украины, но являющихся ее резидентами или имеющих в Украине обычное место жительство.

То же самое относится к лицам, имеющим статус беженцев в Украине в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев, и к лицам, пользующимся международной защитой или равноценной защитой Украины.

Граждане третьих стран, находившиеся 24.02.2022 г. на территории Украины, также могут на текущий момент без визы въезжать в Германию и пребывать на ее территории.

По состоянию на текущий момент данное правило действительно до 23.05.2022 г.

Гражданам третьих стран, находившимся 24 февраля 2022 г. за пределами территории Украины, но постоянно проживающим на территории Украины на основании вида на постоянное место жительства, выданного украинским учреждением, члены семьи которых имеют украинское гражданство, рекомендуется обратиться в визовый отдел (посольства Германии).

C дополнительными вопросами и ответами о въезде из Украины в Германию можно ознакомиться на веб-сайте: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html

Дополнительные веб-ссылки:
Портал помощи беженцам из Украины в Германии
Центральный портал помощи Федерального правительства Германии является для беженцев из Украины центральным цифровым ресурсом для получения достоверной информации, чтобы старт в Германии удался.
На сайте „Germany4Ukraine“ (www.germany4ukraine.de) размещаются информация, полезные советы и разные предложения на украинском, русском, английском и немецком языках. На портале помощи сведена информация по вопросам въезда и первой ориентации в Германии, собраны предложения о помощи. Запланировано расширение предлагаемых услуг.


English

Information for persons from Ukraine seeking protection

As a result of the war in Ukraine, the following people may receive temporary protection in Germany for an initial period of two years:

 1. Ukrainian nationals residing in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
 2. Stateless persons and non-Ukrainian nationals with international or equivalent national protection in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
 3. Stateless persons and non-Ukrainian nationals who can prove that they were legally resident in Ukraine prior to 24 February 2022 on the basis of a valid unrestricted residence permit issued under Ukrainian law and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin; and
 4. Non-Ukrainian nationals, if they can prove that they were legally resident in and not just temporarily visiting Ukraine on 24 February 2022 and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin.

An application for a residence permit for temporary protection can be submitted to the foreigners authority of the place of residence or whereabouts following arrival in Germany.

Visa for entering Germany for persons from Ukraine seeking protection

Persons who were in Ukraine on 24 February 2022 can currently enter Germany without a visa and stay in Germany.

Ukrainian nationals holding a biometric passport can enter Germany without a visa. However, Ukrainian nationals who do not have a biometric passport can also enter Germany without a visa at present and stay there. This also applies if they were temporarily not in Ukraine on 24 February 2022 but had their place of residence or habitual abode there on 24 February 2022. The same applies to persons recognised as refugees in Ukraine under the Geneva Convention relating to the Status of Refugees and to those who enjoy international or equivalent national protection in Ukraine.

Nationals of third countries who were in Ukraine on 24 February 2022 can also currently enter Germany without a visa and stay in Germany.

This regulation will initially be in force until 23 May 2022.

Third-country nationals resident in Ukraine on the basis of a Ukrainian residence permit and whose family members are Ukrainian nationals, but who were not in Ukraine on 24 February 2022, are advised to contact the visa office.

You can find more questions and answers on entering Germany from Ukraine on this website: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html


Further weblinks:

Website for displaced persons from Ukraine
The Federal Government website is a central and reliable source of information to help displaced persons from Ukraine get off to a good start in Germany. The website www.germany4ukraine.de offers information, help and services in Ukrainian, Russian, English and German. It brings together useful information for entering and getting oriented in Germany and provides an overview of what assistance is available. More services are planned.Deutsch

Information für Schutzsuchende aus der Ukraine

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine können folgende Personen vorübergehenden Schutz in Deutschland für zunächst zwei Jahre erhalten:

 1. Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten, und ihre engsten Familienangehörigen;
 2. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz genossen haben, und ihre engsten Familienangehörigen;
 3. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die nachweisen können, dass sie sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren; und
 4. Nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige, wenn diese sich am 24. Februar 2022 nachweislich rechtmäßig und nicht nur zu einem vorübergehenden Kurzaufenthalt in der Ukraine aufgehalten haben und die nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.

Der Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz kann nach der Einreise nach Deutschland bei der Ausländerbehörde des Wohn- oder Aufenthaltsortes beantragt werden.

Visa zur Einreise nach Deutschland

Personen, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, können derzeit ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten.

Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass können visumfrei nach Deutschland einreisen. Auch ukrainische Staatsangehörige ohne biometrischen Pass können jedoch derzeit visumfrei nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten. Dies gilt auch dann, wenn sie sich am 24.02.2022 vorübergehend nicht in der Ukraine aufgehalten haben, aber am 24.02.2022 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Ukraine hatten. Dasselbe gilt für in der Ukraine anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und für Personen, die in der Ukraine internationalen oder gleichwertigen nationalen Schutz genießen.

Auch Drittstaatsangehörige, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, können derzeit ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich in Deutschland aufhalten.

Diese Regelung gilt vorerst bis zum 23.05.2022.

Drittstaatsangehörigen, die auf Grundlage eines ukrainischen Aufenthaltstitels in der Ukraine wohnhaft sind und deren Familienangehörige die ukrainische Staatsangehörigkeit haben, die sich aber am 24.02.2022 nicht in der Ukraine aufgehalten haben, wird die Kontaktaufnahme mit der Visastelle im Einzelfall empfohlen.

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html


Weiterführende Links:

Hilfe-Portal „Germany4Ukraine“

Mit dem zentralen Hilfe-Portal bietet die Bundesregierung eine zentrale und vertrauenswürdige digitale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine, damit ein guter Start in Deutschland gelingt. Unter dem Namen „Germany4Ukraine“ (www.germany4ukraine.de) gibt es mehrsprachige Informationen, Hilfe und Services auf Ukrainisch, Russisch, Englisch sowie Deutsch. Das Hilfe-Portal bündelt Informationen für die Einreise und Erstorientierung in Deutschland, sammelt Hilfsangebote. Weitere Services sind geplant.


nach oben